ЕКОЛОГІЯ

Асистентська практика


180.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобува..

Безпека життєдіяльності


200.00 грн.

На складі

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы


140.00 грн.

На складі

Книга посвящена изложению роли влияния природно-климатических факторов (ПКФ ) на устойчивое развитие..

Вступ до фаху (в екології)


245.00 грн.

На складі

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнь..

Гідроекологія


230.00 грн.

На складі

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідро..

Гірнича й екологічна ренти у сфері надрокористування


450.00 грн.

На складі

Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного с..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


80.00 грн.

На складі

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Геохімія довкілля


155.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. Викладено теоретичні основи геохімії ..

Дубовий О.В., Блажкевич Т.П., Дубовий В.І.


260.00 грн.

На складі

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологічна безпека


260.00 грн.

На складі

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпе..

Екологічна хімія


235.00 грн.

На складі

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації йо..

Екологічне інспектування


200.00 грн.

На складі

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, ..

Екологічне інспектування. Практикум


110.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Екологічне лісознавство


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновід..

Екологічне право України


300.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику «Екологічне право України» розглянуто актуальні питання визначення предмету,..

Екологічний контроль в агропромисловому комплексі


190.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в аг ропромисловому комплексі» підготовлений для..

Екологічний менеджмент та аудит


260.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Екологія


210.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Екологія людини


160.00 грн.

На складі

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної іс..

Екологія міських систем


180.00 грн.

На складі

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомост..

Екологія та збалансоване природокористування


190.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Екологія тварин


130.00 грн.

На складі

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів ..

Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток


225.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі с..

Екотоксикологія


365.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, пита..

Загальна екологія


235.00 грн.

На складі

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна екологія»: аутекол..

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища


220.00 грн.

На складі

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено..

Методологія та організація наукових досліджень (в екології)


260.00 грн.

На складі

У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ..

Моніторинг довкілля


240.00 грн.

На складі

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості орг..

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)


335.00 грн.

На складі

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що в..

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів


330.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений ..

Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисци..

Практикум з радіобіології та радіоекології


125.00 грн.

На складі

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань ..

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку


150.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи переходу суспільства до сталого розвитку. Пр..

Природні ресурси України


250.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Радіобіологія


330.00 грн.

На складі

Підручник для вищих навчальних закладів. Згідно з типовою програмою курсу «Радіобіологія» викладені ..

Радіоекологія


200.00 грн.

На складі

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, д..

Радіоекологія. Практикум


165.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено методи та методики радіоекологічних досліджень. Особливу увагу при..

Розвитологія


175.00 грн.

На складі

У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який ми плануємо..

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування


165.00 грн.

На складі

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені т..

ЕКОЛОГІЯ

2019. © Видавництво "Олді-плюс"