ЕКОЛОГІЯ

Біогеографія


310.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику розглядаються основні питання біогеографії: біоми суші, флористичне, фауніст..

Екологія та збалансоване природокористування


215.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення охорони навколишнього середовища та економіки регіонів ..

Екологічна хімія


255.00 грн.

На складі

У підручнику наведені сучасні дані про будову і склад довкілля, параметри та фактори стабілізації йо..

Екологічна експертиза


170.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні положення з екологічної експертизи.Рекомендований для підг..

Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища


270.00 грн.

На складі

Викладено теоретичні основи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Представлено..

Хімічна екологія


240.00 грн.

На складі

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні пробл..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


305.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Безпека життєдіяльності


235.00 грн.

На складі

Підручник для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих аграрних закладів розроблений ..

Вступ до фаху (в екології)


320.00 грн.

На складі

У підручнику подані загальна інформація про напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнь..

Екологічне інспектування


230.00 грн.

На складі

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання, процедуру екологічного інспектування, ..

Екологічне інспектування. Практикум


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику представлені практичні та лабораторні роботи, які направлені на формування в..

Екологічний дизайн


305.00 грн.

На складі

У посібнику рослина розглядається як ідеальний об’єкт природи і поліпшувач соціально-культурного про..

Екологія тварин


155.00 грн.

На складі

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів ..

Практикум з радіобіології та радіоекології


145.00 грн.

На складі

Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань ..

Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку


195.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення сталого розвитку і принципи переходу суспільства до сталого розвитку. Пр..

Природні ресурси України


280.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологі..

Радіоекологічний моніторинг


190.00 грн.

На складі

Викладено основні положення про радіоекологічний моніторинг як систему збору первинної інформації пр..

Стратегія сталого розвитку


205.00 грн.

На складі

Наведено основні визначення і принципи переходу суспільства до сталого розвитку, принципи розвитку п..

Техноекологія


295.00 грн.

На складі

У підручнику викладено теоретичні основи техноекології, показано місце дисципліни в блоці нормативни..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод


250.00 грн.

На складі

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищ..

Урбоекологія


200.00 грн.

На складі

У навчально-методичному посібнику розглянуто проблеми якості міського середовища, викладено методоло..

Фітоекологія з основами лісівництва


225.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічн..

Radiobiology and Radioeсology


320.00 грн.

На складі

Викладено основні положення сучасної радіобіології та окремого її розділу радіоекології. Наведено ві..

Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток


550.00 грн.

На складі

У посібнику обґрунтовано основні положення науки і навчальної дисципліни «Агролісівництво», розгляну..

Асистентська практика


180.00 грн.

На складі

Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобува..

Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы


170.00 грн.

На складі

Книга посвящена изложению роли влияния природно-климатических факторов (ПКФ ) на устойчивое развитие..

Гідроекологія


295.00 грн.

На складі

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідро..

Гірнича й екологічна ренти у сфері надрокористування


480.00 грн.

На складі

Монографія спрямована на розв’язання проблем надрокористування та охорони навколишнього природного с..

Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем


130.00 грн.

На складі

Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціаліз..

Геохімія довкілля


180.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. Викладено теоретичні основи геохімії ..

Дистанційні методи моніторингу довкілля


465.00 грн.

На складі

Навчальний посібник – видання з інноваційних технологій моніторингу довкілля методами геоінженерних ..

Екологізація гірничодобувного виробництва: рентні відносини


465.00 грн.

На складі

В рамках міжнародної інноваційної співпраці вивчено практичний досвід високорозвинених країн світу щ..

Екологічна безпека


290.00 грн.

На складі

Підручник побудовано за принципом "аналіз формування небезпеки – основа управління екологічною безпе..

Екологічне лісознавство


240.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновід..

Екологічний контроль в агропромисловому комплексі


190.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в аг ропромисловому комплексі» підготовлений для..

Екологічний менеджмент та аудит


320.00 грн.

На складі

Пропонований навчальний посібник відповідає робочій навчальній програмі з дисципліни «Екологічний ме..

Екологія


210.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення


200.00 грн.

На складі

Навчальний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія з основами біобезпеки” роз..

Екологія людини


185.00 грн.

На складі

У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної іс..

Екологія міських систем


230.00 грн.

На складі

Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомост..

Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І


175.00 грн.

На складі

У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і за..

Еколого-економічна безпека України: сучасні реалії та розвиток


245.00 грн.

На складі

Монографію присвячено комплексному дослідженню сутності екологічної безпеки та її взаємозв’язку зі с..

Екотоксикологія


480.00 грн.

На складі

У другому виданні навчального посібника отримали подальший розвиток основи екотоксикології, її понят..

Загальна екологія


295.00 грн.

На складі

Розглянуто найважливіші теоретичні питання і розділи з курсу дисципліни «Загальна екологія»: аутекол..

Методологія та організація наукових досліджень (в екології)


330.00 грн.

На складі

У підручнику подані основи науково-дослідної роботи для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ. У ..

Моніторинг довкілля


245.00 грн.

На складі

У підручнику ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти моніторингу, описані особливості орг..

Обробка технологічних рідин та стічних вод


260.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Обробка технологічних рідин та стічних вод» студ..

Основи біологічної безпеки (екологічна складова)


335.00 грн.

На складі

Навчальний посібник представляє собою розширений курс лекцій з дисципліни «Біологічна безпека», що в..

Основи біологічної та генетичної безпеки (екологічна складова)


310.00 грн.

На складі

Наведено розширений курс лекцій і результати вибіркових практичних впроваджень з дисципліни «Основи ..

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів


330.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник «Охорона і раціональне використання земельних ресурсів» підготовлений ..

Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини


150.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисци..

Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації


155.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено основні екологічні поняття класичної екології, проблеми прикладної..

Радіобіологія


350.00 грн.

На складі

Підручник для вищих навчальних закладів. Згідно з типовою програмою курсу «Радіобіологія» викладені ..

Радіоекологія


235.00 грн.

На складі

Викладено основні положення сучасної радіоекології. Наведено відомості про історію розвитку науки, д..

Радіоекологія. Практикум


190.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику викладено методи та методики радіоекологічних досліджень. Особливу увагу при..

Розвитологія


175.00 грн.

На складі

У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який ми плануємо..

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування


190.00 грн.

На складі

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені т..

Техноекологія


310.00 грн.

На складі

У підручнику міститься сучасна інформація про засади, методи та принципи що застосовуються у техноек..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 1. Захист атмосфери


330.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищ..

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефективність


265.00 грн.

На складі

В підручнику розглянуто основні підходи до управління захистом навколишнього середовища, які базують..

ЕКОЛОГІЯ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"