ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань


260.00 грн.

На складі

В роботі розроблено та рекомендовано до впровадження концепцію інжинірингу (формування) системи внут..

Естетика (для творчих спеціальностей)


245.00 грн.

На складі

У контексті сучасних концепцій мистецької освіти перевага надається творчому розвитку особистості. З..

Прикладна математика


170.00 грн.

На складі

Навчальний посібник містить лабораторні роботи з дисципліни "Прикладна математика". Наведено основні..

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової


170.00 грн.

На складі

У посібнику досліджуються взаємозв’язки етнологічних наукових центрів із європейським науковим серед..

Педагогіка та психологія вищої школи (в екології)


290.00 грн.

На складі

У посібнику висвітлені загальні засади психології та педагогіки вищої школи: закономірності, принцип..

Повстанський рух селян Київщини в українському державотворенні 1917–1921 років


210.00 грн.

На складі

У монографії на основі аналізу й узагальнення правових та історичних джерел вперше комплексно дослід..

Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях


255.00 грн.

На складі

Висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку ..

Contrastive lexicology of english and ukrainian languages: theory and practice


200.00 грн.

На складі

Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” спеціальност..

Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень


230.00 грн.

На складі

Розглядаються загальні питання з технології прийняття господарських рішень по їх підготовці, організ..

Дизайн системи візуальної інформації


200.00 грн.

На складі

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, ви..

Етнопедагогіка


145.00 грн.

На складі

Навчальний посібник підготовлений для студентів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну і р..

Мистецтвознавство ХХ століття: хрестоматія-довідник


530.00 грн.

На складі

Хрестоматія-довідник охоплює праці теоретиків, істориків та практиків мистецтва ХХ ст. та коментарі ..

Педагогічна психологія. Лекції


130.00 грн.

На складі

У посібнику на основі досягнень сучасної психологічної науки систематизовано та представлено відомос..

Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти (на матеріалі китайської, англійської, української та російської мов)


165.00 грн.

На складі

Навчальний посібник «Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects» побудован..

Політична географія світу


235.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику висвітлено етапи становлення політичної географії в Україні та світі, її суч..

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж: Настільна книга для підприємців і фахівців


280.00 грн.

На складі

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних ..

Правова педагогіка


180.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику в межах аналізу галузевої педагогіки в системі науки про освіту, навчання та..

Практикум з вищої математики (2 частини)


180.00 грн.

На складі

В навчальному посібнику наведено необхідний для самостійного розв’язання теоретичний матеріал та тип..

Психологія конфлікту


300.00 грн.

На складі

У посібнику викладені теоретичні основи психології конфлікту, розкрито сутність, функції, класифікац..

Психологія самореалізації особистості


400.00 грн.

На складі

У монографії представлено результати дослідження одного з актуальних психологічних феноменів – самор..

Психологія соціальних очікувань особистості: методологія, теорія і практика


165.00 грн.

На складі

Навчально-методичний посібник присвячений вивченню соціальних очікувань особистості. У посібнику под..

Психологія управління соціальною організацією


130.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику на основі інтеграції наукових здобутків вітчизняної та зарубіжної психологіч..

Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики


210.00 грн.

На складі

Викладені теоретичні та методичні підходи аналізу територіальної організації регіонів, географічні о..

Розвитологія


175.00 грн.

На складі

У підручнику викладено матеріали, які стосуються ідеї сталого розвитку суспільства, який ми плануємо..

Розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геометрії


200.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику наведено приклади розв’язування задач підвищеної складності з нарисної геоме..

Синергетична педагогіка


320.00 грн.

На складі

Науково-методичний посібник підготовлено для викладачів, педагогів, керівників навчальних закладів, ..

Соціальне і профільне самовизначення учнів


90.00 грн.

На складі

Соціальне та профільне самовизначення учнів є головним завданням сучасної школи. Для його виконання ..

Соціальний розвиток


310.00 грн.

На складі

Навчальний посібник пропонує розгляд актуальних як з теоретичної, так і практичної точок зору питань..

Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців


530.00 грн.

На складі

У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналіз..

Теорія ймовірностей та математична статистика


275.00 грн.

На складі

Навчальний посібник побудовано відповідно до діючих навчальної та робочої програми підготовки студе..

Україна і Китай: мова та культура


475.00 грн.

На складі

У навчальному посібнику – довіднику подано матеріал, який охоплює філософське й культурне надбання К..

Українська мова за професійним спрямуванням (в екології)


205.00 грн.

На складі

Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та..

Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)


200.00 грн.

На складі

Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризм..

Формування здатності до самореалізації


65.00 грн.

На складі

Формування у молоді здатності до самореалізації є одним із важливих завдань сучасної школи. Для його..

Шляхи протидії, запобігання та подолання наслідків насильства


150.00 грн.

На складі

У посібнику висвітлена тема насильства, чинники виникнення насильства у різних соціальних групах, пр..

Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації


180.00 грн.

На складі

Посібник надає відомості про планування, організацію та проведення наукового дослідження, зокрема пр..

Когнітивно-графічний аналіз ієрархічних базисів скінченних елементів


0.00 грн.

У виданні

Монографія присвячена задачі конструювання багатопараметричних інтерполяційних поліномів з кількістю..

Концептуальні основи інституційного забезпечення адаптації осіб з інвалідністю


0.00 грн.

У виданні

У монографії висвітлюються сучасні проблеми соціально-економічної адаптації осіб з інвалідністю та ї..

Неформальна освіта. Довідник-порадник для дорослих


0.00 грн.

У виданні

Цей довідник є порадником для тих, хто розуміє, що успішність у професійній діяльності - це відповід..

Православне життя в Одесі: від революції до сталінського одержавлення (1917–1945)


0.00 грн.

У виданні

Монографія присвячена православному життю в Одесі у найскладніший період нашої історії – від революц..

Психологія комунікативної толерантності в умовах інклюзивного навчання


0.00 грн.

У виданні

Монографія містить теоретичне обґрунтування та результати емпіричного дослідження комунікативної тол..

Розвиток автономності студентів в освітньому процесі закладів вищої освіти: теоретико-методологічний аспект


0.00 грн.

У виданні

У монографії на основі теоретичного, порівняльного й системного аналізу сучасних дидактичних моделей..

Розвиток особистості у сучасному освітньому просторі


0.00 грн.

У виданні

Зміст колективної монографії відображає результати науково-дослідної роботи кафедри практичної пси..

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

2000-2019. © Видавництво "Олді-плюс"